e-Myto

Lexikon

Raport Opłat Drogowych: Raport zawierający dane potrzebne do ustalenia obowiązku opłaty za korzystanie z płatnych odcinków dróg, dla pojazdów podlegających temu obowiązkowi.

 

Pełnomocnik Opłat Drogowych(?): usługodawca, za pośrednictwem którego można dokonać rozliczeń wynikających z ustawowego obowiązku dokonania opłaty drogowej dla odpowiednich samochodów, na podstawie ustawy LXVII of 2013 (Toll Act).

 

Kategoria Opłat Drogowych: klasyfikacja opłat drogowych, bazująca na podziale samochodów na kategorie wg ustalonych kryteriów.

 

Dostawca Usług Opłaty Drogowej: Podmiot zobowiązany do dostarczenia wszystkim użytkownikom dróg możliwości dokonania opłat i uzyskania stosownego zezwolenia w systemie DBT na korzystanie z płatnych odcinków dróg.

 

Urządzenie pokładowe (?): urządzenie do wspierania elektronicznego system poboru opłat, pobierające, przechowujące i przetwarzające dane niezbędne do pobrania opłat, rozliczanych elektronicznie.

 

Organy nadzoru: podmiot powołany w drodze rozporządznia, mający za zadanie nadzorować prace organów kontroli i pobierania opłat drogowych, powołanych na podstawie ustawy LXVII of 2013.

 

Opłata Drogowa: opłata wraz z podatkiem VAT za korzystanie z płatnych odcinków dróg, ważna na określony czas, a płatna przez samochody ciężarowe, sklasyfikowane wg ustalonych kategorii.

 

Opłata Infrastrukturalna: element opłaty drogowej, ustalony w celu zwrotu kosztów związanych z budową, utrzymaniem, eksploatacją i rozbudową płatnych odcinków dróg.

 

Rejestr Pojazdów: rejestr samochodów ciężarowych (?), zgodny z ustawą o transporcie drogowym.

 

Opłata Kosztów Zewnętrznych: element opłaty drogowej, ustalony w celu poprawy kondycji środowiska naturalnego, zanieczyszczonego przez spaliny i hałas.

 

Płatnik Opłaty Drogowej: osoba fiyczna, prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie umowy do zapłaty za przejazd jednego lub więcej pojazdów drogami podlegającymi systemowi opłat drogowych.

 

Organizacja Certyfikująca: organizacja poświadczająca zgodność systemu z elementami elektronicznego systemu poboru opłat.

 

System DBT: system elektroniczny umożliwiający obsługę systemu zgłaszania, pobierania, gromadzenia i kontroli opłat drogowych, oraz innych opłat zgłoszonych do systemu opłat drogowych.

 

Opłata drogowa: opłata wraz z podatkiem VAT, proporcjonalna do przebytej drogi, pobierana poprzez system opłat drogowych.

 

Osoba objęta systemem opłat drogowych: zarejestrowany płatnik opłaty drogowej, jeśli taki nie istnieje w rejestrze, to właściciel pojazdu lub w dalszej kolejności użytkownik pojazdu, niezależnie od narodowości i miejsca rejestracji pojazdu.

 

Sekcja Główna Opłat Drogowych: część system dróg płatnych odpowiedzialna za ustalanie stawek opłat drogowych i podzielona na dwa oddziały.

 

Pojazdy objęte systemem opłat drogowych: pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t., w tym samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy i zespoły pojazdów takich jak samochód ciężarowy z naczepą lub przyczepą.

 

Pobór opłat: wszystkie działania związane z pobraniem opłat drogowych.

 

Pobieranie (Poborca?) opłat: organizacja powołująca i autoryzująca system DBT, ustalająca i pobierająca opłaty za użytkowanie dróg płatnych poprzez sieć operatorów systemu.

 

Operator system: podmiot gospodarczy, niezależnie od miejsca jego rejestracji, zapewniający użytkownikom węgierskiego systemu płatnych dróg dostęp do system DBT.

 

Użytkowanie dróg: korzystanie z system płatnych dróg w celach transportowych.

 

Użytkownik drogi: osoba prowadząca samochód w czasie jazdy po drodze publicznej.

 

Odcinek drogi: część drogi publicznej, podlegającej ruchowi samochodów, której początek i koniec jest oznaczony.

 

Użytkownik Pojazdu: właściciel pojazdu, a także osoba mająca zgodę na użytkowanie pojazdu w transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym lub właściciel bądź użytkownik pojazdu wyznaczony przez lokalne władze na terenie kraju.

 

Bilet Przejazdowy: zezwolenie na przejazd drogowy przez przynajmniej jeden odcinek podlegający płatnemu systemowi opłat drogowych, płatne z góry i ważne dla konkretnego samochodu, podlegającego opłatom drogowym.